Faktoring a płynność finansowa

bank pieniądze kredyt
Czy ratunkiem na utrzymanie płynności finansowej może być finansowanie zewnętrzne? Dlaczego przedsiębiorcy chętniej sięgają po faktoring niż po kredyt?

Płynność finansowa to zdolność podmiotu gospodarczego do terminowego regulowania bieżących zobowiązań płatniczych, do których zalicza się przede wszystkich kwoty należne kontrahentom za dostarczone przez nich towary lub usługi, wynagrodzenia pracowników, czynsze, raty kredytowe i oczywiście podatki. Płynność finansowa jest jednym z najważniejszych parametrów przedsiębiorstwa, a jej utrzymanie często stawia się ponad osiąganie zysku. I nie bez kozery – o ile bowiem ze stratą można przez jakiś czas funkcjonować, o tyle utrata płynności najczęściej szybko prowadzi do niewypłacalności i upadłości. Czy ratunkiem na utrzymanie płynności finansowej może być finansowanie zewnętrzne? Czym jest usługa faktoringowa? Dlaczego przedsiębiorcy chętniej sięgają po faktoring niż po kredyt? 

Czy ratunkiem na utrzymanie płynności finansowej może być finansowanie zewnętrzne? 

Aby utrzymać płynność finansową na bezpiecznym poziomie, należy ją stale monitorować oraz stosować środki zapobiegawcze i poprawiające kondycję finansową firmy. Do monitorowania płynności służą trzy wskaźniki płynności:

  1. bieżącej, będący stosunkiem aktywów obrotowych do bieżących zobowiązań,
  2. szybkiej, gdzie aktywa obrotowe pomniejsza się o wartość zapasów i dzieli przez zobowiązania bieżące
  3. natychmiastowej – tu w liczniku uwzględnia się tylko aktywa pieniężne.

Optymalna wartość wskaźników zależy od specyfiki rynku i branży, w tym od sezonowości i w takim kontekście należy je analizować lub porównywać z konkurencją. Może się zdarzyć, że nasze wskaźniki będą wyraźnie powyżej “standardu”. Takie zjawisko nazywamy nadpłynnością i oznacza, że mamy nadwyżki kapitałowe, które warto przeznaczyć na inwestycje. Kiedy wskaźniki płynności są zbyt niskie albo przewidujemy ich pogorszenie w przyszłości, trzeba przedsięwziąć działania naprawcze.

Po pierwsze należy się przyjrzeć kontraktom z dostawcami i odbiorcami, a następnie podjąć próby negocjacji korzystniejszych warunków rozliczeń, opóźniając terminy spłat zobowiązań lub przyspieszając wpływ należności. Jeżeli te działania nie przyniosą oczekiwanych efektów, można skorzystać z oferowanych przez instytucje finansowe usług takich jak kredyt, leasing czy faktoring. Na szczególną uwagę zasługuje faktoring, który wraz z pokrewnymi instrumentami finansowania należności tworzy bardzo szeroki wachlarz produktowy i daje przedsiębiorstwom możliwość uzyskania odpowiedniej formy finansowania.

Money – Faktoring

Czym jest usługa faktoringowa?

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, faktoring jest usługą finansową polegającą na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Wykupowi najczęściej towarzyszy dyskonto, czyli natychmiastowe przekazanie faktorantowi środków finansowych, na które musiałby czekać od kilku dni do nawet kilkunastu miesięcy, zależnie od umowy z płatnikiem i jego kondycji finansowej. Oprócz przyśpieszenia obiegu należnościami faktoring daje również inne korzyści tj. “outsourcing” rozliczeń związanych z wierzytelnościami i inkasa/windykacji wierzytelności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika przez faktora, jednak nie każda firma faktoringowa oferuje je wszystkie.

Wspomniana opcja przejęcia ryzyka nazywana jest faktoringiem pełnym (właściwym) i oznacza, że faktor nie ma regresu do faktoranta, czyli nie może od niego żądać wypłaconej kwoty, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania. Zaletą tej formy faktoringu jest możliwość wyksięgowania zdyskontowanych należności z bilansu faktoranta. Co w sytuacji, kiedy chcemy sfinansować nasze zobowiązania? Możemy sięgnąć po tzw. faktoring odwrotny, w którym instytucja finansowa reguluje nasze zobowiązania przed terminem, za co dostawcy często nagrodzą nas rabatami oraz poprawimy nasz wizerunek wśród kontrahentów. Warto jeszcze wspomnieć, iż w pewnych wariantach faktoringu można “przerzucić” na kontrahenta część kosztów np. prowizje czy odsetki.

Dlaczego przedsiębiorcy chętniej sięgają po faktoring niż po kredyt?

Wspomnieliśmy o sezonowości. Najczęściej kojarzymy ją z cyklem rocznym i spadkiem obrotów w niektórych miesiącach, zależnie od branży. Ale sezonowość to również, typowe dla gospodarki wolnorynkowej, cykle wzrostu i spowolnienia oraz nagłe krachy, pandemie i inne nieprzewidziane sytuacje. W takich “ciężkich czasach” faktoring okazuje się lepszą i łatwiejszą formą finansowanie zewnętrznego niż kredyt, głównie ze względu na niższe wymogi w zakresie zabezpieczeń oraz krótszy proces decyzyjny. Należy się liczyć z tym, że firmy faktoringowe ograniczają wtedy ryzyko, np. zmniejszając poziom zaliczek (tj. wypłacaną część należności) albo oferując tylko faktoring niepełny (z regresem). Jednak niezależnie od sytuacji ekonomicznej, od wielu lat obserwujemy trend wzrostowy usług faktoringowych na światowych rynkach. W Polsce jest on szczególnie silny (dwucyfrowe wzrosty rok do roku) i w najbliższych latach powinien taki pozostać, zważywszy, że udział faktoringu w całym obrocie należnościami jest wciąż wyraźnie niższy niż w najbardziej rozwiniętych gospodarkach.

Oprócz wyspecjalizowanych firm faktoringowych, do tak dynamicznego rozwoju przyczynia się sektor bankowy. Coraz więcej banków wprowadza do swojej oferty usługi faktoringowe i inne instrumenty finansowania należności, dostrzegając nie tylko ich potencjał przychodowy, ale również pozytywny wpływ na współczynniki ryzyka, gdyż w przeciwieństwie do np. kredytu obrotowego, mają kontrolę nad celowością (zasadnością) wykorzystania środków finansowych oraz mogą bezpośrednio wpływać na dyscyplinę spłat zobowiązań.

KONTAKT

Redakcja

Business Intelligence

Wydawca

Marshal Academy Sp. z o.o

Zapisz się do newslettera

Headline

Never Miss A Story

Get our Weekly recap with the latest news, articles and resources.